Betala i efterhand med Klarna!

29 480+ nöjda kunder hos Ospera!

Idag gratis frakt

Allmänna bestämmelser och villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande definitioner gälla:

Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet som ingår ett distansavtal med entreprenören.

Dag: kalenderdag.

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridd över tiden.

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas personligen till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.

Ångerrätt: möjlighet för konsumenten att ångra distansavtalet inom ångerfristen.

Entreprenör: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans.

Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation.

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Syllecom
PO Box D2018, Keurenplein 41, 1069 CD Amsterdam
E-postadress: info@ospera.nl
Handelskammarens nummer: 90908007
Momsregistreringsnummer: NL004851278B17

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som entreprenören gör och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras på entreprenörens lokaler och de kommer att skickas gratis till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, skall andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och, i händelse av motstridiga allmänna villkor, kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle helt eller delvis är ogiltiga eller har förlorat sin giltighet, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och den aktuella bestämmelsen ska utan dröjsmål genom ömsesidig överenskommelse ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens innebörd.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen av eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan skyldighet. Entreprenören har rätt att ändra och justera erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en sanningsenlig representation av de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte vara en anledning till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:

priset inklusive skatter;

eventuella fraktkostnader

på vilket sätt avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta;

huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;

metoden för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken näringsidkaren garanterar priset;

Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera och, om så önskas, korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat som en del av avtalet;

De uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt;

och distansavtalets minimilängd vid en längre transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet, samtidigt som han anger skäl.

Entreprenören kommer att inkludera följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

besöksadressen till entreprenörens filial där konsumenten kan gå med klagomål;

a. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

b. Information om garantier och befintlig kundservice;

c. de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har försett konsumenten med dessa uppgifter innan avtalet genomförs;

d. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är på obestämd tid.

I händelse av en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Varje avtal ingås på suspensiva villkor om tillräcklig tillgänglighet av de relevanta produkterna.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upphäva avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för entreprenören.

Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som
tillhandahålls av entreprenören.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att göra detta känt för entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten bör meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mejl. När konsumenten har meddelat att han vill utöva sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i tid, t.ex. med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om kunden inte har uttryckt sin avsikt att använda sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader vid frånträde

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska kostnaderna för att returnera produkterna bäras av konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer näringsidkaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter ångerrätten. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har tagits emot av entreprenören eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätt

Näringsidkaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås.

Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter:

 1. som har skapats av entreprenören i enlighet med konsumentspecifikationer;
 2. som är av klart personlig natur

  c. som inte kan återlämnas på grund av sin beskaffenhet;

  d. som förstörs eller åldras snabbt

   e. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden över vilken entreprenören inte har något inflytande;

   f. för enstaka tidningar och tidskrifter;

   g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara där konsumenten har brutit förseglingen.

   h. för hygieniska produkter för vilka konsumenten har brutit förseglingen.

Uteslutande av ångerrätt är endast möjligt för tjänster:

a. som avser logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;

b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

 1. om vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser ska anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader från avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt dem och:

a. de är resultatet av lagstadgade förordningar eller bestämmelser; eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är med reservation för tryck- och sättfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. I händelse av tryck- och sättfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de befintliga lagstadgade bestämmelserna och/eller statliga bestämmelser på dagen för avtalets ingående. Om så avtalats garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

En garanti som ges av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de juridiska rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet.

Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till entreprenören skriftligen
inom 14 dagar efter leverans. Retur av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantiperiod motsvarar fabrikens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas ultimata lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, eller för råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller modifiera dem av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller behandlats i strid med entreprenörens instruktioner och/eller på förpackningen;

Felaktigheten är helt eller delvis ett resultat av bestämmelser som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa angående arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och verkställighet

Företaget kommer att vidta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av produktbeställningar.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast kan utföras delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.

I händelse av uppsägning i enlighet med föregående stycke kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra ett försök att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges tydligt och begripligt att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt skall bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten får när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Konsumenten får ändra de avtal som nämns i föregående stycken:

när som helst och är inte begränsad till uppsägning på grund av

särskild tid eller period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som de inleddes av honom;

alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter genom tyst medgivande förlängas med en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten alltid har rätt att säga upp det förlängda avtalet vid förlängningens utgång med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som avser regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och med en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter, dock mindre än en gång per månad.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, om inte rimlighet och skälighet talar emot att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har börjat löpa. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till entreprenören.

Om konsumenten inte betalar har entreprenören rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar, att debitera de rimliga kostnader som i förväg gjorts kända för konsumenten.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Klagomål om avtalets fullgörande måste lämnas in till entreprenören fullständigt och tydligt beskrivet inom 7 dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre behandlingstid, kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om ett klagomål visar sig vara motiverat av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor hänför sig till regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

 

Fri frakt

Vi erbjuder fri frakt inom hela Sverige.

Återgång

Du kan returnera din beställning upp till 14 dagar efter mottagandet.

Betala säkert

Med oss kan du betala enkelt och säkert.

Betyg 4,8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐